Ungdomsråd!


Rådets mandat:


Rådet skal være et uformelt talerør for ungdommene i laget, og bør komme med forslag til sosiale aktiviteter og andre tiltak for å fremme samhold, trivsel og økte treningsmuligheter.


Et ungdomsråd bør bestå av medlemmer innenfor flere av gruppene.


Et ungdomsråd skal være et rådgivende organ for styret, og kan ikke fatte egne vedtak,men legge fram saker for styret.


Rådet bør ha 3 – 5 medlemmer.


Rådets leder skal være styremedlem i laget.


Rådet vil være et glimrende fora for de unge til å trene seg opp til å diskutere aktuelle saker, samt å legge disse fram for styret.


Det er viktig å legge et godt grunnlag for om mulig å inspirere de unge til etter hvert å ta mer ansvar med formelle verv i idrettslaget.


- Ungdomsrådet 2016


Leder Ungdomsrådet: Per Kristian Thorsrud.Det blir innkalt til ungdosmråd 2 ganger i året.


Ta kontakt med leder av ungdomsrådet hvis du har gode forslag til aktiviteter eller tiltak.

På forhånd takk.